ZWM WARAKSA MARIA WARAKSA z siedzibą w Suwałkach informuje, że zawarła umowę nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0286/18-00 na realizację projektu pn.
Zakup nowoczesnego parku maszynowego w celu wdrożenia do produkcji wózka bagażowego o innowacyjnych cechach konstrukcyjnych w firmie ZWM WARAKSA„, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Opis projektu: Celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnego procesu produkcji w branży konstrukcji metalowych oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie technologii innowacyjnej w postaci najnowocześniejszych urządzeń umożliwiających wykonanie wszystkich niezbędnych procesów produkcyjnych w sposób zautomatyzowany w jednym automatycznym cyklu produkcyjnym.
Inwestycja związana jest bezpośrednio z wdrożeniem przez Wnioskodawcę zakończonych prac B+R we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci wózka bagażowego o innowacyjnych cechach konstrukcyjnych
Projekt zakłada wdrożenie innowacji procesowej i produktowej.

Beneficjent: ZWM WARAKSA MARIA WARAKSA

województwo: podlaskie

miasto: Suwałki

Wartość projektu: 14.327.962,50 PLN.

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 4.572.500,00 PLN.

Top