PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
ZWM WARAKSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Przytorowej 3 informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.05.00-
20-0046/20-00 na realizację projektu pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy ZWM WARAKSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014
– 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19 Beneficjent: ZWM WARAKSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Województwo: podlaskie
Miejscowość: Suwałki
Wartość projektu: 183.491,31 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 183.491,31 PLN

Top